Условия за ползване

Сайтът Шорт.бг (Short.bg) е създаден, за да улесни достъпа до дълги линкове и може да бъде използван само за реални линкове. Забранена е употребата на кратки линкове от Short.bg за спам или други дейности забранени от законите на Република България. При открита злоупотреба с линкове от Short.bg ще бъдат деактивирани и ще бъде съобщено на съответните власти.

Безплатните услуги от Short.bg се предоставят без никакви гаранции!